Vi har uppdaterat vår cookiepolicy!
Cookies hjälper oss förbättra din upplevelse hos oss. Så för att kunna analysera trafiken, erbjuda dig personlig information
och för att grundläggande funktionalitet ska fungera på webbplatsen behöver vi använda oss av lite cookies.

Läs mer om hur vi använder cookies!
Auktionsvillkor för säljare - inlämningsauktioner
1. Försäljningsuppdraget
2. Godsets skick m.m.
1:1 All försäljning sker på uppdrag av säljaren och i säljarens
2:1 Säljaren är ensam ansvarig för alla uppgifter om godset
namn. Något kommissionsförhållande föreligger inte.
samt för eventuella fel och brister beträffande försåld
egendom. Auktionsförrättaren är följaktligen befriad från allt
1:2 Försäljning sker i huvudsak på uppdrag av näringsidkare.
ansvar såväl vad avser alla uppgifter om godset som
Vid försäljning utgår således i normalfallet moms enligt
avseende godset beskaffenhet
gällande mervärdesskatteregler. Vid anmälan är säljaren
skyldig att ange om han ej är momsredovisningsskyldig eller
2:2 Alla objekt säljes i befintligt skick, d.v.s. det skick det
om något objekt inte ska omfattas av momsredovisning.
befinner sig i vid klubbslaget. Objekten får dock ej vara
behäftade med så kallade dolda fel. Säljaren är skyldig att till
1:3 Vid inlämningsauktioner utgår provision med 9 % exklusive
auktionsförrättaren anmäla eventuella kända fel och brister.
moms på klubbat belopp. Härtill kommer anmälningsavgift
Säljaren bör vidare kontrollera de uppgifter som införts i
med 40 kronor exklusive moms per objekt/utrop. Vid egen
eventuell annons och/eller på Internet samt snarast anmäla
auktion gäller andra villkor, kontakta auktionsförrättaren för
eventuella felaktigheter till auktionsförrättaren.
vidare information.
2:3 Säljaren ansvarar för att han har full och oinskränkt
1:4 Provision och annan auktionsförrättaren tillkommande
äganderätt till objekt som han lämnar för försäljning eller, om
ersättning för kostnader i samband med försäljningen avdrages
objektet ägs av tredje person, att han äger full och oinskränkt
i regel vid redovisningen. Redovisning till uppdragsgivaren
rätt att sälja och uppbära likvid för objektet.
sker i normalfallet 2 månader efter kredittidens utgång. Om
uppdragsgivaren önskar redovisning i förtid, helt eller delvis,
3. Tvist
kan detta ordnas mot räntekostnad. Om redovisat belopp
enligt redovisning, dvs totalt försäljning minus provision och
3:1 Eventuell tvist rörande beskaffenheten hos sålda objekt
kostnader, understiger 200 kronor sker ej någon utbetalning.
förs direkt mellan köpare och säljare. Köparen skall reklamera
Utbetalning till säljare sker ej heller om säljaren har skuld till
eventuella fel till säljaren omedelbart efter det att köparen
aktionsförrättaren. I dessa fall sker kvittning, därefter
upptäckt eller borde ha upptäckt felet, dock senast inom 8
utbetalas eventuellt överskott.
dagar räknat från auktionsdagen. Auktionsförrättaren bör
informeras om situationen.
1:5 Registreringsbevis på fordon som ska säljas lämnas till
auktionsförrättaren före auktionens början.
3:2 Auktionsförrättaren åtager sig att i tvistefall föreslå lämplig
uppgörelse, om båda parter samtycker till det.
1:6 Om annat ej överenskommits ansvarar säljaren själv för
transport av auktionsgods till auktionsplatsen. Information om
3:3 Om tvist föreligger, kan auktionsförrättaren om han bedömer
tid för inlämning mm skickas till respektive säljare.
det skäligt, innehålla likviden tills överenskommelse mellan
parterna nåtts.
1:7 Om auktionsgods blir osålt svarar säljaren för att godset
transporteras bort från auktionsplatsen i anslutning till
3:4 Om säljaren brustit i upplysningsplikten beträffande godsets
auktionsdagen eller efter överenskommelse med auktions­
skick samt säljare och köpare inte når någon överens­
förrättaren. Om så ej sker äger auktionsförrättaren rätt att
kommelse äger auktionsförrättaren rätt att besluta om att
uttaga kostnad för förvaring, transport och eventuella övriga
köpet ska återgå. Köparen ska i dessa fall återlämna godset
kostnader.
till av auktionsförrättaren anvisad plats, eller om så överens­
kommes, direkt till säljaren. Eventuell fortsatt tvist om
1:8 Om inropat gods måste ropas ut igen på grund av att
godsets skick samt övriga eventuella kostnader berör ej
köparen ej kan godkännas eller betala kontant sker omförsäljning.
auktions­förrättaren.
Om denna försäljning sker till lägre belopp än vid första
utropet, utbetalar auktionsförrättaren till säljaren det senare
4. Ansvar för godset
beloppet.
4:1 Säljaren ansvarar för anmält objekt fram till klubbslaget.
1:9 Skulle bud avgivas under klubbslaget eller tvist om avgivet
bud uppstå efter slaget, kan efter auktionsförrättarens avgörande
4:2 Efter klubbslaget övergår ansvaret för objektet på köparen.
godset utbjudas på nytt.
5. Kreditförsäljning
1:10 Säljaren äger inte rätt att utan medgivande från
auktionsförrättaren återkalla försäljningsuppdraget efter den
5:1 Kreditköp sker undantagslöst på villkor att säljaren äger
tidpunkt då information om försäljningen lagts ut på Internet
rätt att återta egendomen intill dess att denna är till fullo
eller annonserats i tidning. Om så ändå sker eller om säljaren
betald. Köparen och säljaren är införstådda med att kreditköp
inte inkommer med anmält gods, skall han ersätta
sker under den bestämda förutsättningen att säljarens fordran
auktionsförrättaren för kostnader med ett belopp
på köparen och säljarens återtagandeförbehåll avseende försålt
motsvarande försäljningsavgifter enligt punkt 1:3.
gods genom klubbslaget och kreditgodkännandet överlåtes till
auktionsförrättaren. Köparen kan därför med befriande verkan
därefter endast erlägga betalning till auktionsförrättaren.
AUKTIONSFÖRRÄTTARE
Auktionsplats
Tel/Fax
Internet
HÅKAN OTTOSSON AB
Stjärneborg
040-40 13 13
hoab.se
Storgatan 7, Box 1
Kraftgatan 12
040-40 19 13
233 21 SVEDALA
Hörby
Vi stödjer Barncancerfonden